Sunday, January 6, 2019

वन्दे मातरम् -सम्पूर्ण गीत

वन्दे मातरम्‌
सुजलाम्  सुफलाम्  मलयजशीतलाम्‌
शस्य श्यामलां मातरम्  .
शुभ्र ज्योत्स्न पुलकित यामिनीम्
फुल्ल कुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्‌
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्‌
सुखदां वरदां मातरम्‌ .. वन्दे मातरम्‌
सप्त कोटि कन्ठ कलकल निनाद करले
निसप्त कोटि भुजैध्रुत खरकरवाले
के बोले मा तुमी अबले
बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीम्‌
रिपुदलवारिणीं मातरम्‌ .. वन्दे मातरम्‌
तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारै प्रतिमा गडि मंदिरे मंदिरे .. वन्दे मातरम्‌
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्‌
नमामि कमलां अमलां अतुलाम्‌
सुजलाम सुफलाम मातरम्‌ .. वन्दे मातरम्‌
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम्‌
धरणीं भरणीं मातरम्‌ .. वन्दे मातरम्‌
गीत की प्रस्तुति देखें।

1 comment:

 1. There is slight difference in the version posted by you and the one I learned as a kid in school and also on hindi wikipedia. I'm posting the version from wikipedia below.

  Main difference is that I remember, "Koti-Koti" instead of "Sapta-Koti"

  वन्दे मातरम्
  सुजलां सुफलाम्
  मलयजशीतलाम्
  शस्यश्यामलाम्
  मातरम्।

  शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
  फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
  सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्
  सुखदां वरदां मातरम्॥ १॥

  कोटि कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले
  कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले,
  अबला केन मा एत बले।
  बहुबलधारिणीं
  नमामि तारिणीं
  रिपुदलवारिणीं
  मातरम्॥ २॥

  तुमि विद्या, तुमि धर्म
  तुमि हृदि, तुमि मर्म
  त्वम् हि प्राणा: शरीरे
  बाहुते तुमि मा शक्ति,
  हृदये तुमि मा भक्ति,
  तोमारई प्रतिमा गडी मन्दिरे-मन्दिरे॥ ३॥

  त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
  कमला कमलदलविहारिणी
  वाणी विद्यादायिनी,
  नमामि त्वाम्
  नमामि कमलाम्
  अमलां अतुलाम्
  सुजलां सुफलाम्
  मातरम्॥४॥

  वन्दे मातरम्
  श्यामलाम् सरलाम्
  सुस्मिताम् भूषिताम्
  धरणीं भरणीं
  मातरम्॥ ५॥

  ReplyDelete